สัจธรรมแห่งชีวิต
ชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา
สัจธรรมคำสอนที่สำคัญ
พระโคตมพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนากับโลก
สิ่งพึงปฏิบัติของชาวพุทธ
พุทธศาสนา สัจธรรมแห่งชีวิตที่ปัญญาชนควรรู้
ตีพิมพ์โดยได้รับอนุญาตจาก ท่านนายแพทย์ สมพนธ์ บุณยคุปต์

หมายเหตุ เนื่องจากบทความส่วนนี้ เป็นพื้นที่ลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก เว้นแต่ท่าน จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ

บทสวดมนต์
คำนมัสการบูชาพระ ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก คำสวดธัมมะจักร คำสวดทำวัตรเช้า คำสวดทำวัตรเย็น คาถาแผ่เมตตา คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) คาถาชินบัญชร รวมคำอารธนาและทานทั้งหลาย รวมบทคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมคาถาสารพัดนึก
ทำบุญทำทาน
เร็วๆ นี้
ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ
ธรรมทานจากศาลาธรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนของแจกทาน
หลักศีลธรรม มงคล ๓๘ ประการ
ธรรมในชีวิตประจำวัน
ธรรมว่าด้วยเรื่องธรรมชาติ
ธรรมระดับโลกุตระ
meditation ความหมายของสมาธิ
การทำสมาธิเบื้องต้น
กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง
ก ารทำสมาธิแบบกำหนดศูนย์
สถานที่ฝึกสมาธิทั่วไทย
แนะนำสถานที่ฝึกสมาธิทั่วไทย
เมื่อคิดจะบวช คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชได้
การเตรียมตัวก่อนบวช
พิธีการบวชแบบมหานิกาย
พิธีการบวชแบบธรรมยุต
ข้อห้ามและศีลสำหรับสมณเพศ
บทกิจวัตร แสดงอาบัติ ลาสิกขา
ทำวัตรเช้าสำหรับพระ
ทำวัตรเย็นสำหรับพระ

ติดต่อศาลาธรรม

บุดดา เว็บโฮสติ้ง


   ข้อคิดเดือนนี้
ผู้มีสัมมาคารวะ จะพบแต่ความเจริญ การอ่อนน้อม เป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ
การยกมือไหว้ ผู้อื่นได้ คือการทำลาย ตัวกู ของกู   วันนี้ท่านทำสิ่งดีๆ หรือยัง
เพื่อเป็นการสนับสนุน ความตั้งใจของท่าน วันนี้ท่านได้ทำอะไร ให้กับครอบครัว และสังคมของเราหรือยัง นำความภาคภูมิใจของท่าน เล็กๆ น้อยๆ เขียนมาบอกเรา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้เรา และผู้อ่านท่านอื่นบ้าง
เวลาในชีวิตของเรา มันเหลือน้อยลงทุกนาที จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทุกๆ นาที


   เซียมซีเสี่ยงทาย
เวลาไปวัด บางแห่ง มักจะมีเซียมซีไว้ให้ท่าน ขอคำทำนายทายทัก ลองเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์บ้าง แล้วท่านจะพบความจริงว่า ชีวิตท่านนั้น แท้จริงอยู่ที่ท่านลิขิตเองSalatham is provided as a free resource for anyone who is interested in the buddhist teachings. You have full rights to copy and reproduce by any means the contents or part of this site except where copyright statement has been expressed. With the hope that all the virtues go to the well being of our society.

serving Thai Buddhist community since 1997, Bangkok, Thailand.